อาภรณ์ โจมศรี
ภาษาต่างประเทศ

วิชาญ โพธิ์นอก
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาคร สะเดา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิวะ มะโนขันธ์
ภาษาไทย

รพีพรรณ หมอปาร้า
ภาษาต่างประเทศ

กฤตานนท์ เงาะเศษ
สุขศึกษา พลศึกษา